اعضای هیات علمی

سعید رحیمیان

سعید رحیمیان

سعید رحیمیان    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا بانشی بررسی روش شناسی و آسیب شناسی تعاریف و استدلال های مکاتب فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1386/06/28
نعمت اله بدخشان تدوین نظریه فطری ایمان و تامّلی بر پیامدهای تربیتی آن دکتری 1388/04/17
محبوبه جباره ناصرو بررسی تطبیقی ایمان از دیدگاه مولانا و کی یرکگور کارشناسی ارشد 1387/10/11
حامده خادم جهرمی فرشته شناسی در حکمت اشراق کارشناسی ارشد 1385/07/01
مهدی زارعی بررسی "توحید و تثلیث" و "حدوث و قدم عالم" در نگرش و عقل و دین بر اساس دیدگاه قدیس آکوئینی و صدرالدین شیرازی کارشناسی ارشد 1387/06/26
روح اله علی زاده عیسی مسیح(ع) بعنوان کلمه در مسیحیت و کلمه الله در اسلام و مقایسه‌ی آن با کلام الله بودن قرآن کارشناسی ارشد 1386/06/28
حبیب کارکن بیرق ارزیابی نظریات موجود در فلسفه ذهن در باب رابطة نفس و بدن و نقد آن از منظر حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1386/06/28
مریم عباسی کشکولی تبیین رویکرد مشاوره فلسفی مبتنی بر حکمت متعالیه با تأکیدبر آراء فلسفی ملاصدرا دکتری
لیلا افشین نژاد بررسی تطبیقی وحی و نبوت از دیدگاه فارابی، ابن سینا و ابن میمون کارشناسی ارشد 1393/12/20
فاطمه افضلی شمس آباد علم النفس و رابطه ی آن با خداشناسی از دیدگاه حکمت متعالیه (ملاصدرا) و حکمت اسماعیلیه (ناصر خسرو) کارشناسی ارشد 1390/06/27
نفیسه السادات عندلیب بررسی تطبیقی نظریه خواجه نصیر طوسی و مولانا در مورد ملاک حسن وقبح اعمال و اخلاق سلسله مراتبی دکتری 1402/06/21
الاله اصغری درازکلا معنای زندگی از نگاه مولانا و کیر کگور کارشناسی ارشد 1391/11/10
سیداحمدرضا آذرگون کاربرد کلامی مذهب ذاتی شهید صدر در اثبات عقائد و مقایسه آن با روش اثبات عقائد نزد خواجه نصیر الدین طوسی کارشناسی ارشد
زهرا اسکندری بررسی تطبیقی تأثیر گذاری کتاب الخیر المحض بر جریان فلسفه و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد 1390/11/15
مینا متینی فر جایگاه شعر در فلسفه ابن سینا و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1394/12/19
فریدون غزوی بررسی تطبیقی صفات و افعال خدا و انسان از دیدگاه ابن میمون و ابن سینا کارشناسی ارشد 1392/09/17
سیدمحمدحسن حاجی ناجی بررسی تاثیر مبانی حکمی ملاصدرا و قاضی سعید قمی در شرح روایات توحید و ولایت با تاکید بر شرح اصول کافی صدرا و شرح توحید قاضی سعید قمی دکتری 1397/11/30
زهره هاشمی نژاد ترجمه و شرح و تحلیل نیمی از "المواقف" نوشته ی النفرّی. کارشناسی ارشد 1390/11/15
کاظم حیدرپوربردجی تاملی بر نظریه ذوق التاله دوانی و بررسی نتایج و توالی فلسفی و کلامی این نظریه در مقایسه با نتایج وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1398/06/26
ارش جمالدینی بررسی و تحلیل هویت سینما در پرتو رابطه بین صورت و معنا در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
امینه جمالی فرد دکتری
سمیه کشاورز موانع معرفتی واخلاقی کمال از دیدگاه مولانا(بانگاهی به مثنوی) و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1390/10/27
زهرا لهبی فهم و بازتعریف تربیت به مثابه سفر (مربی و متربی) با تاکید بردیدگاه ملاصدرا در باب اسفار اربعه دکتری 1401/11/15
کبری محسنیان زاده بررسی تطبیقی بین برهان خاص ابن میمون بر اثبات وجود خداوند و برهان مطرح در فلسفه اسلامی( با تاکید بر فلسفه ابن سینا) کارشناسی ارشد 1392/12/17
راضیه نیکی لوازم و برآیندهای هستی‌شناختی و انسان شناختی ولایت تکوینی از دیدگاه صدرالمتألهین و عارف، عبدالکریم جیلی دکتری 1399/06/31
سجاد نوروزی مقدم تحلیل و بررسی عالم مثال و ملازمات پذیرش یا عدم پذیرش آن در نظام فلسفی ملاصدرا و ابن سینا کارشناسی ارشد 1392/05/01
عاطفه پاکدل رابطه انسان و خدا از دیدگاه مارتین بوبر و ملاصدرا و تبیین این ارتباط به منزله رابطه عبد و مولا در اسلام کارشناسی ارشد
پروین رییسی بررسی تطبیقی سعادت در مکتب فلسفی شیراز(با تکیه بر آراء دوانی و دشتکی)و مقایسه با مثنوی معنوی کارشناسی ارشد 1393/06/31
مسعود رهبری بررسی امکان معرفت بخشی وحی در فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد 1388/06/21
مریم رنجبر تصحیح انتقادی حاشیه اجد جلال الدین دوانی بر شرح تجرید قوشچی بر امور عامه تجرید الاعتقاد محقق طوسی(از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث تمایز اعدام) دکتری
سیدحسین صادق نجاری تحلیل و بررسی شبهات کشیش مسیحی هنری مارتین بر اسلام، پیامبر و قرآن و نحوه پاسخگویی حکیم ملا علی نوری و ملا احمد نراقی کارشناسی ارشد 1399/06/31
مریم سعیدی بررسی پدیده حیات از دیدگاه فیلسوفان اسلامی وویتالیست ها کارشناسی ارشد 1391/12/15
علی اصغر شربتی مفاهیم کلّی از دیدگاه شهاب‌الدین سهروردی و دونس اسکوتوس کارشناسی ارشد 1399/06/31
عبدالمحمد شیروانی شیری بررسی علل و عوامل تشکیل دولت موحّدون در اندلس کارشناسی ارشد 1388/06/01
حسین علی تجلی اردکانی تدوین رویکردی در تربیت معنوی بر مبنای سنت‌گرایی سید حسین نصر دکتری 1397/12/20
علیرضا زمانی بررسی تطبیقی مفهوم و مبانی نظری سلامت نفس از منظر فلسفه ملاصدرا و روانشناسی مثبت دکتری
طیبه زارعی بررسی تطبیقی مدینه فاضله از نگاه افلاطون، فارابی، ابن سینا و شیخ اشراق کارشناسی ارشد 1389/12/01
هاجر اویش ذات گرایی از منظر کریپکی و علّامه طباطبایی دکتری 1401/06/26
صدیقه بحرانی بررسی تحلیلی مدل ارتباطی انسان با خداوند از منظر مولانا کارشناسی ارشد 1386/06/28
سعیده بلیادیان بررسی تاریخی نقش شیعیان در پیدایش و فرایند علم حدیث کارشناسی ارشد 1386/09/07
محمدرضا بیژن بررسی رابطه تکوینی عصمت با علم معصوم(ع)وپاسخ به شبهات مربوط به عصمت کارشناسی ارشد 1388/06/01
صفرعلی پایه داراردکانی بررسی حذف به قرینه در قرآن مجید: پژوهشی در جهت مقایسه با ترجمه فارسی کارشناسی ارشد 1378/12/01
مهدی زارعی ربط و نسبت عالم عقول باجهان ماده درفلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1384/12/22
زهره زمانی حدوث و قدم عالم از دیدگاه ابن سینا،غزالی و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1387/03/21
محمد شریفانی بررسی مبانی، اهداف، اصول و روش‌های تربیت انسان بر مبنای حرکت جوهری ملاصدرا و تطبیق این یافته‌ها بر متون دینی دکتری 1387/09/01
سمانه شمس ماهیت علم و ملاک صدق آن از دیدگاه افلاطون و مقایسه آن با آراء علامه طباطبایی کارشناسی ارشد 1387/03/13
رقیه فارسی مطالعه پدیدار شناسانه شاه لیر شکسپیر کارشناسی ارشد 1379/06/01
میثم کایدان بدیع بررسی رابطه میان دینداری و نگرش نسبت به مدرنیته در میان دانشجویان دانشگاه شیراز و طلاب حوزه های علمیه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1386/06/25
ایوب مباشری غایتمندی آفرینش انسان در منابع معرفتی حکمت متعالیه(با تاکید بر هماهنگی منابع) کارشناسی ارشد 1386/04/06
محبوبه نژادشفیعی دخت داورانی تحلیل محتوای کتاب های دین و زندگی دوره متوسطه بر اساس مقوله های مفاهیم اساسی و مؤلفه های بیست و چهارگانه اهداف در قلمرو باورها و گرایش ها کارشناسی ارشد 1388/07/08
فاطمه نصیری اعتبار معرفت شناختی تجربه دینی کارشناسی ارشد 1385/12/21
حسین عبداله زاده حمیرانی بررسی تحلیلی آراء نومعتزله با تأکید بر اندیشه های محمد عابد الجابری و دلالت های آن در تربیت دینی دکتری 1402/11/15
زهرا عبدالعلی پور معاد، رجعت و رابطه آن¬ها با اصل " امتناع اعاده معدوم" کارشناسی ارشد
فاطمه عظمت مدارفرد رابطه نفس و بدن از دیدگاه ابن‌سینا و دکارت کارشناسی ارشد 1387/06/31
اشکان بحرانی الهیات سلبی در آثار مولانا جلال الدین رومی و مایستر اکهارت کارشناسی ارشد 1388/06/01
داود دهقان تدوین رویکرد مشاوره و روان‌درمانی مبتنی بر فلسفه اشراق دکتری 1394/07/15
سونا عیوضی ادبیات و فلسفه : بررسی متافیزیکی عشق در اشعار جان دان کارشناسی ارشد 1389/11/01
سمیه فعال نیا بررسی رابطه ایمان و تصدیق از منظر سعد الدین تفتازانی و علامه طباطبایی و ارزیابی آن از منظر آیات و روایات اسلامی کارشناسی ارشد 1393/06/29
زهرا فریدونی بررسی تطبیقی مفهوم"خود" از دیدگاه روانشناسی انسانگرا و عرفان اسلامی و استنتاج دلالتهای تربیتی آن کارشناسی ارشد 1391/12/13
مهدی غریبی تأثیر فلسفه اسلامی (با تکیه بر آراء فارابی) بر هنر و معماری در ایران کارشناسی ارشد 1398/04/30
مرجان غلامی تاریخی¬نگری و سنت؛ واکاوی و ارزیابی دیدگاه¬ها و مبانی تاریخی¬نگری به سنت در آراء اندیشمندان معاصر شیعه دکتری
مجید حمزه لو خدا و صفات خدا از دیدگاه ملاصدرا و دکارت کارشناسی ارشد 1387/06/01
زهره همایون بررسی تحلیلی آراء هرمونیتیکی محمد مجتهد شبستری و نصر حامد ابوزید و دلالت های آن ها در تربیت دینی . کارشناسی ارشد 1390/12/23
زهرا کلهر بررسی تطبیقی- انتقادی مبانی و لوازم «نیاز انسان به تعالی» در نسخه متأخر نظریه « نیازهای انسانی» آبراهام مزلو و نفس شناسی صدرایی دکتری
مدینه کرمی رابطة عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و إبن تیمیه کارشناسی ارشد 1388/06/30
فهیمه خراتی کوپائی فلسفه دنیوی احکام فقهی قرآن از دیدگاه قرآن کارشناسی ارشد 1388/06/01
هاجر مهدوی نسب بررسی تطبیقی عصمت انبیاء از دیدگاه شیخ مفید(ره) و علامه طباطبایی(ره) کارشناسی ارشد 1392/07/08
حسین محمودیان مبانی فلسفی اخلاق در علوم پزشکی با رویکرد اسلامی دکتری 1399/06/30
صدیقه میرزایی بررسی جعل و برخی توابع آن در دیدگاه حکمت متعالیه و فلسفه مشاء کارشناسی ارشد 1389/06/01
اسمعیل مختارپور زیبایی از منظر قرآن و احادیث کارشناسی ارشد 1394/12/11
محمدعلی نجابت حقیقت، حجیت و قلمرو دریافت های عرفانی و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی کارشناسی ارشد 1400/04/14
لیلا نورافشان تدوین الگوی تربیت اخلاقی بر مبنای مفهوم خود از منظر رویکرد شناختی تحولی و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد 1395/12/19
مرضیه نوذری ارائه الگوی کاربردی در تربیت دینی نوجوانان از طریق کاوش فلسفی دکتری
زهرا امیدی فرایند شناسی تفکر در قرآن و ارزیابی آن بر اساس آراء شهید مطهری و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان با رویکرد تحلیل محتوای کیفی دکتری
حمید رضا پروار بررسی امکان تحقق تربیت شهروندی در رویکردهای بنیادگرایی دینی، روشنفکری دینی و سنت گرایی اسلامی دکتری 1395/08/25
بهرام پروازی بررسی تطبیقی وحی از دیدگاه ابن عربی و علامه طباطبایی کارشناسی ارشد 1394/06/29
فاطمه راحمی بررسی و مقایسه ی پیامد های حل معضل((دوگانه انگاری نفس و بدن )) از بعد معرفت شناسی در فلسفه ملاصدرا و گیلبرت رایل . کارشناسی ارشد 1394/12/05
زهرا رستاخیزقصرالدشتی صفات ذات وحدت ، علم ، اراده و قدرت در مرتبه ذات از دیدگاه فلوطین و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1387/06/27
شیدا ریاضی هروی بررسی تطبیقی مفهوم خودشناسی از دیدگاه ادیان زرتشت و اسلام و استنتاج دلالت¬های تربیتی آن کارشناسی ارشد 1390/12/16
زهرا روحانی بررسی امکان بازتعریف هانا آرنت از شر اخلاقی برپایه مفهوم "ابتذال" در چارچوب نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
نجمه روستایی معرفت شناسی از دیدگاه شیخ اشراق حکیم سهروردی و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1392/06/27
مینا صفا بازسازی معنایی مفهوم خدا در ذهن جوانان دکتری 1390/06/26
محمدجواد سامی بررسی حیات فکری - اجتماعی ملاهادی سبزواری (1289-1212ق) دکتری 1397/06/19
طاهره سادات شجاعی معرفی آثار اتان کولبرگ در زمینه علم حدیث و بررسی آن‏ها کارشناسی ارشد 1397/11/29
لادن سینایی بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی کارشناسی ارشد 1390/08/28
معصومه زارعی واکاوی و فهم تلویحات تربیت هنری مبتنی بر حکمت اشراق دکتری 1400/06/31
زهرا زارع پور بررسی مقایسه ای تدبیر منزل از دیدگاه اخلاق فلسفی ارسطوئیان در جهان اسلام و علامه طباطبایی با تکیه بر المیزان. کارشناسی ارشد 1399/06/25
فاطمه زروانی خداشناسی فطری از منظر مکتب نوتفکیکی و نقد و بررسی آن براساس حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1396/06/30
زهرا زیلاب پور ررسی اوصاف انبیا در قران کریم کارشناسی ارشد 1392/07/03
حمیده مقدسی بررسی فقهی حقوقی ماده ی493 قانون مدنی در خصوص نقص بعد از تعدی و تفریط کارشناسی ارشد 1398/11/30
سمیه امرالهی میشوان کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف از شاه عباس اول تا اواخر دوران صفوی کارشناسی ارشد 1391/03/20
جواد بحرینی تحلیل و نقد سبک نقیضه ها (جریر،فرزدق،اخطل) کارشناسی ارشد 1390/06/28
مریم بمانی جلوه های پایداری در اشعار احمد مطر شاعرعراق کارشناسی ارشد 1392/06/24
امیرحسین دلیر مال نامشروع از نظر قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 1392/07/09
مجید فتوت زندگی واندیشه های قاضی نورالله شوشتری(شهیدثالث) کارشناسی ارشد 1392/05/23
سلما خذاعی بررسی تطبیقی رابطه ضرورت فلسفی و اختیار انسان از دیدگاه ملاصدرا و کانت کارشناسی ارشد 1397/06/31
طیبه معصومی ترجمه¬ی کتاب «الگوی عشق» اثر وینسنت برومر و شرح و بررسی آن با تکیه بر اندیشه¬های عرفانی مولانا کارشناسی ارشد 1393/06/30
هادی پیروزان بررسی وضعیت علوم عقلی و نقلی در دوره سامانیان و علل رواج و گسترش آن کارشناسی ارشد 1391/06/13
مهرداد رحمانیان کوشککی قاعده شناسی احکام تجارت در فقه استدلالی شهیدین (روضه البهیه) کارشناسی ارشد 1394/11/28
معصومه صادقی تبیین وجوه توبه در کتب نظم و نثر عرفانی (شرح تعرف، رساله قشیریه، کشف المحجوب، آثار خواجه عبدالله انصاری، حدیقه سنایی، مثنوی مولوی) کارشناسی ارشد 1389/11/20
زینب شهدادی بررسی تطبیقی حقیقت ایمان از منظر امام خمینی (ره) و شهید ثانی کارشناسی ارشد 1392/10/22
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عرفان نظری 340179061 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/18 (1000 - 1200) ترم اول 1400
فلسفه اسلامی 3 340129132 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/30 (1400 - 1600) ترم اول 1400
فلسفه اشراق 1 340141011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1400
عرفان عملی در اسلام 340138561 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
فلسفه اسلامی( 2) 340135601 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/22 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
فلسفه ملاصدرا خدا شناسی 340141305 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/12 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
عرفان عملی در اسلام 340138561 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) 1400/04/03 (0700 - 0800) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 340141081 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/06 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
عرفان نظری 340179061 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
فلسفه ملاصدرا هستی شناسی 340141194 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
قرائت و ترجمه متون تخصصی 1 340131169 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/23 (1400 - 1600) ترم اول 1399
فلسفه اسلامی 1 340134031 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1399
عرفان عملی در اسلام 340138561 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 13 نتیجه
از 1